Regels & Voorwaarden

 

 

Nederlands

Kandidaten /Deelnemer > Dames die zich aangemeld hebben voor MISS LATINA BENELUX 2019

Finalisten > De geselecteerde kandidaten die doorgaan naar de finale in augustus van MISS LATINA BENELUX 2019

Organisatie > MISS LATINA BENELUX

 1. De wedstrijd is toegankelijk voor vrouwen met een Nederlandse nationaliteit, zonder kinderen, ongehuwd en met een Latijns Amerikaanse
 2. De kandidaten moeten een natuurlijk geboren vrouw zijn.
 3. Besluit van de juryleden zal definitief en bindend zijn. De deelnemer mag niet onder contract staan met een persoon, bedrijf, modellenbureau of soortgelijk bedrijf dat haar uiterlijk of deelname aan deze wedstrijd zou verhinderen. De deelnemer stemt ermee toe om MISS LATINA BENELUX in te lichten bij elke claim etc. die tegen haar kan worden gebracht in dit verband.
 4. De aanvrager kan met instemming van MISS LATINA BENELUX geheel of gedeeltelijk haar opdrachten, van elke andere commerciële/concurrerende overeenkomst of opdracht, tot de laatste gebeurtenis voltooien zolang dit geen belemmering vormt voor deze wedstrijd.
 5. De kandidaten gedragen zich op gepaste manier naar behoren van de titel “MISS LATINA BENELUX”. Zij nemen deel aan de verkiezing op een gedisciplineerde en, met sturing van de organisatie, ijverige wijze.
 6. Onvolledige (fotokopieën van ingevulde) inschrijvingen, quitclaims of contracten worden niet geaccepteerd.
 7. Valse informatie zal per direct leiden tot diskwalificatie, op elk moment vanaf inschrijving tot aan het evenement.
 8. Kandidaten gedragen zich, naar de richtlijnen van de organisatie, op juiste wijze en tonen morele normen en waarden. Kandidaten zullen tijdens het traject niet onder invloed zijn van alcohol of illegale drugs. Openbaar roken, grof taalgebruik of vertoning van wangedrag tijdens het traject van de verkiezing is niet toegestaan.
 9. Kandidaten begrijpen dat na kroning, zij verplicht zijn een jaarcontract met MISS LATINA BENELUX te ondertekenen. Zij moeten beschikbaar zijn, althans inzet tonen voor het plannen ervan, voor geplande evenementen en persoonlijke optredens in heel haar regeerperiode. Wanneer zij niet in staat is deze taak te vervullen, zal zij afstand moeten nemen van haar titel en haar prijzen moeten afstaan. Haar opvolger zal haar plaats innemen voor de recht van de periode.
 10. Alle foto’s, gericht op de verkiezing en genomen tijdens het traject van de verkiezing, zijn eigendom van MISS LATINA BENELUX en mogen gebruikt worden voor toekomstige promoties en marketingdoeleinden. Het gebruik wordt beperkt tot schoonheids-, fashion-, modellen- etc. doeleinden.
 11. Kandidaten stemmen in met beslissingen genomen door MISS LATINA BENELUX en haar gemachtigde vertegenwoordigers, adverteerders, opvolger, sponsors, partners voor reclame doeleinden of ten behoeve van promotie, handel, persberichten of (bewegende) beeldmaterialen. De kandidaat doet afstand van het recht om te controleren en goed te keuren van foto’s en andere (bewegende) beeldmaterialen.
 12. De informatie in alle inschrijvingen wordt gezien als definitieve en naar waarheid ingevulde informatie dat de organisatie zal opnemen in haar systeem.
 13. Inschrijvingen en de kosten daarvan, verzonden na het verlopen van de deadline, zullen niet geaccepteerd worden. De organisatie zal met wederzijdse instemming de inschrijving mee nemen voor de verkiezing van het jaar erop. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verloren of vertraagde inzendingen.
 14. Kandidaten met geldige inschrijvingen worden opgeroepen voor een auditieronde, waaruit er één selectie van finalisten gekozen zal worden.
 15. De auditieafname wordt beoordeeld door een panel van vooraanstaande juryleden. De beslissing van de jury is definitief en bindend voor elke deelnemer. Geen correspondentie in verband met de gevolgde procedure of het resultaat zal worden vermaakt.
 16. Zolang de organisatie aangeeft er zelf voor te zorgen, houden de finalisten rekening met eventuele kosten, voor eigen rekening wat betreft verzorging (maaltijden, drinken), trainingen (geschikte kleding) en evenementen (kleding, sieraden).
 17. In het geval van een geschil, zal de organisatie met de kandidaat dit persoonlijk proberen op te lossen. In het uiterste geval raadpleegt de organisatie haar advocaat en andere juridische assistentie.
 18. Elk geschil zal in eerste instantie onderworpen worden aan MISS LATINA BENELUX.
 19. De kandidaat stemt ermee in zich te houden aan alle regels en voorschriften en zal geen bezwaar hebben tegen wederzijdse instemming van eventuele wijzigingen hieraan.
 20. Deelnemers gaan ermee akkoord dat MISS LATINA BENELUX naar eigen goeddunken zal handelen als er in strijd met de bepalingen, traject van de verkiezing of een andere ondertekende overeenkomst met de organisatie, wordt gehandeld.
 21. De deelnemer zal geen interviews geven, opdrachten met concurrerende doeleinden aangaan, of een persconferentie houden zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de national director van de verkiezing of een bevoegd daartoe.
 22. MISS LATINA BENELUX is niet verantwoordelijk voor vertragingen en storingen op welke wijze dan ook, nalatigheden van de kandidaten en commissies op welke rekening dan ook, tenzij anders aangegeven door de organisatie.
 23. Veranderingen aan de evenementenkalender zijn onderhevig aan besluiten van de organisatie. Kandidaat zal geen bezwaar hebben hiertegen.
 24. MISS LATINA BENELUX (en haar team) zal met haar verkiezingen niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, op welke wijze dan ook, voor persoonlijke letsel of schade aan iemand, schadevergoedingen, incidentele voorgevallen, wijzigingen in de regels en voorschriften, veranderingen en annuleringen van (eigen) data en evenementen, voorafgaand aan, tijdens of na het traject van de verkiezing.
 25. Auditiekosten en andere kosten aan de organisatie worden onder geen enkele omstandigheden terugbetaald.

Organisatie Miss Latina Benelux 2018

Español

Candidatos / Participante> Damas que se han inscrito en MISS LATINA BENELUX 2019

Finalistas> Los candidatos seleccionados que avancen a la final en agosto de MISS LATINA BENELUX 2019

Organización> MISS LATINA BENELUX

1. La competencia está abierta a mujeres de nacionalidad holandesa, sin hijos, solteras y con un perfil latinoamericano
Los candidatos deben ser una mujer nacida naturalmente.
2.
La decisión de los miembros del jurado será definitiva y vinculante. El participante no puede estar bajo contrato con una persona, compañía, agencia modelo o compañía similar que impida su aparición o participación en esta competencia. El participante acuerda informar a MISS LATINA BENELUX de cada reclamo, etc., que pueda presentar contra ella a este respecto.
3.
Con el consentimiento de MISS LATINA BENELUX, el solicitante puede completar la totalidad o parte de sus asignaciones, de cualquier otro acuerdo comercial o competencia o asignación, hasta el último evento, siempre que esto no impida esta competencia.
4.
Los candidatos se comportarán apropiadamente de la manera apropiada desde el título “MISS LATINA BENELUX”. Participan en la elección de una manera disciplinada y, con control de la organización, diligente.
5.
No se aceptan registros incompletos (fotocopias de registros completados), reclamos por abandono o contratos.
6.
La información falsa conducirá inmediatamente a la descalificación, en cualquier momento desde el registro hasta el evento.
7.
Los candidatos se comportan de acuerdo con las pautas de la organización de manera correcta y muestran normas y valores morales. Los candidatos no estarán bajo la influencia de alcohol o drogas ilegales durante el proceso. No se permite fumar en público, lenguaje sucio o mostrar mala conducta durante el proceso de elección.
8.
Los candidatos entienden que después de la coronación, están obligados a firmar un contrato por un año con MISS LATINA BENELUX. Deben estar disponibles, al menos mostrar compromiso con su planificación, para eventos planificados y actuaciones personales a lo largo de su reinado. Si no puede cumplir con esta tarea, tendrá que renunciar a su título y renunciar a sus premios. Su sucesor tomará su lugar por el derecho del período.
9.
Todas las fotos, dirigidas a la elección y tomadas durante el proceso de elección, son propiedad de MISS LATINA BENELUX y pueden ser utilizadas para futuras promociones y propósitos de mercadeo. El uso se limita a belleza, moda, modelos, etc.
10.
Los candidatos están de acuerdo con las decisiones tomadas por MISS LATINA BENELUX y sus representantes autorizados, anunciantes, sucesores, patrocinadores, socios con fines publicitarios o para promoción, intercambio, comunicados de prensa o material de imagen (en movimiento). El candidato renuncia al derecho de controlar y aprobar fotografías y otros materiales de imagen (en movimiento).
11.
La información en todos los registros se ve como información definitiva y verazmente completada que la organización incluirá en su sistema.
12.
Las suscripciones y sus costos, enviados después de la expiración del plazo, no serán aceptados.                                                                                                                        13. La organización tomará el registro de mutuo acuerdo para la elección del año siguiente. La organización no es responsable por entradas perdidas o retrasadas.
14.
Los candidatos con registros válidos son convocados para una ronda de auditoría, de la cual se seleccionará una selección de finalistas.
15.
La disminución de la audición es juzgada por un panel de jurados líderes. La decisión del jurado es definitiva y vinculante para cada participante. No hay correspondencia en relación con el procedimiento seguido o el resultado será entretenido.
16.
Mientras la organización indique que se encargue de ellos, los finalistas tendrán en cuenta los costos, por cuenta propia en términos de atención (comidas, bebidas), capacitación (vestimenta adecuada) y eventos (vestimenta, joyería).
17.
En caso de una disputa, la organización intentará resolverla personalmente con el candidato. En el caso extremo, la organización consulta a su abogado y otra asistencia legal.
18.
Cualquier disputa se enviará en primera instancia a MISS LATINA BENELUX.
19.
El candidato acepta cumplir con todas las reglas y regulaciones y no se opondrá al consentimiento mutuo de ningún cambio en esto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              20. Los participantes acuerdan que MISS LATINA BENELUX actuará a su exclusivo criterio si actúa en violación de las disposiciones, el proceso de la elección o cualquier otro acuerdo firmado con la organización.
21. Los participantes acuerdan que MISS LATINA BENELUX actuará a su exclusivo criterio si actúa en violación de las disposiciones, el proceso de la elección o cualquier otro acuerdo firmado con la organización.
22.
El participante no dará entrevistas, realizará tareas competidoras ni realizará una conferencia de prensa sin el permiso previo (por escrito) del director nacional de elecciones o de una autoridad competente.

23. MISS LATINA BENELUX no es responsable por demoras y fallas de ninguna manera, negligencia de los candidatos y comisiones en cualquier cuenta, a menos que la organización indique lo contrario. Los cambios en el calendario del evento están sujetos a las decisiones de la organización.

24. El candidato no tendrá ninguna objeción contra esto. MISS LATINA BENELUX (y su equipo) no será responsable ni tendrá responsabilidad con sus elecciones, de ninguna manera, por lesiones personales o daños a alguien, compensación, incidencias, cambios a las reglas y regulaciones, cambios y cancelaciones de (propio ) fechas y eventos, antes, durante o después del proceso de elección.

25. Los costos de auditoría y otros costos para la organización no se reembolsan bajo ninguna circunstancia.

 

Organización Miss Latina Benelux 2018